مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد یکی از مراکز تحقیقاتی مستقل و زیر نظر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد است. این پژوهشکده با دارا بودن آزمایشگاه ها و کادر علمی و اجرایی مجرب ، به فعاليت های تحقيقاتی مرتبط در زمينه های مرتبط با مواد مي پردازد. اين مرکز تحقیقاتی هم اکنون با توجه به اهداف برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور، همكاری گسترده ای با دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتی، صنايع، موسسات اجرايی بخش دولتی و بخش خصوصی برقرار کرده است. سرلوحه اهداف این مرکز، گسترش علوم و تكنولوژی در زمينه های بنيادی، كاربردی و توسعه ای است كه از طريق اجراي پروژه های مربوط تحقق می يابد. علاوه بر اين، مرکز تحقیقات آموزش بخشی از كادر پژوهشي مورد نياز كشور را از طريق تاسيس و توسعه دوره های تحصيلات تكميلی در سطوح دكترا و كارشناسي ارشد و نيز آموزشهای كوتاه مدت تخصصی داخلی و خارجی برای انتقال تجربه های فنی به عهده دارد.

دوره های جاری